ZBOROWSKIE

Biskup Paweł Stobrawa

Opublikowano: środa, 30 stycznia 2013 16:25

Dzięki uprzejmości rodziny, i za jej pośrednictwem, w dniu Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada 2012 r., spotkaliśmy się w Zborowskiem z Ks. Biskupem Pawłem Stobrawą. Spotkanie było krótkie, ale bardzo interesujące i rzeczowe. Zainteresowanie i aprobata ze strony Ks. Biskupa dla tego co robimy spowodowała, iż postanowiliśmy oprócz przybliżenia osoby Jego Ekscelencji, zebrać trochę więcej informacji na temat posługi biskupiej i obowiązków z nią związanych. To co zebraliśmy przedstawiamy poniżej i życzmy miłej lektury.

Witold i Sebastian Segeth

Ks. Bp Paweł Stobrawa Foto pobrane ze strony internetowej Diecezji Opolskiej

Paweł Stobrawa urodził się 22 kwietnia 1947 r. w Zborowskiem w rodzinie Józefa i Marii Stobrawa z domu Mrozek.

Józef Stobrawa ur. 26.11.1901 zm. 7.01.1996
Maria Stobrawa ur. 17.11.1906 zm. 29.02.1996

Był dziewiątym, najmłodszym dzieckiem Marii i Józefa Stobrawów. Jego starszym rodzeństwem są: Klara, Anna, Emil, Gertruda, Maria, Agnieszka, Hildegarda i Małgorzata.

Szkołę podstawową Ksiądz Biskup ukończył w Zborowskiem w 1961 roku. Od początku drugiej klasy, aż do czasu rozpoczęcia studiów był ministrantem.

W 1961 r. rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach. Niestety nie ukończył go ponieważ ówczesne władze rozwiązały szkołę, przekształcając ją w Studium Wojskowe. Pomimo trudności stwarzanych byłym uczniom Niższego Seminarium przez ówczesne władze, kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, tracąc jednak jeden rok szkolny. W 1966 roku w tymże liceum uzyskał świadectwo dojrzałości.

Foto: Święcenia Kapłańskie w Katedrze Opolskiej

W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie i z przymusową dwuletnią przerwą (służba wojskowa). ukończył je w 1973 roku, otrzymując 20 maja z rąk Ks. Biskupa Franciszka Jopa Święcenia Kapłańskie w Katedrze Opolskiej.

Uroczysta Msza Prymicyjna, która była ważnym i podniosłym wydarzeniem w Zborowskiem odbyła się dnia 28 maja 1973 roku w obecności ówczesnego proboszcza księdza Romana Kulesy i wielu zaproszonych gości i parafian.

Foto: Archiwum rodzinne, autor nieznany
Foto: Archiwum rodzinne, autor nieznany
Foto: Archiwum rodzinne, autor nieznany
Foto: Archiwum rodzinne, autor nieznany

Oprócz zdjęć z uroczystości prymicyjnej w kościele wykonano również kilka, jakże cennych dzisiaj zdjęć rodzinnych, z mieszkańcami i rówieśnikami. Dwa z nich prezentujemy poniżej.

Foto: Archiwum rodzinne, autor nieznany
Foto: Archiwum rodzinne, autor nieznany

W latach 1973–1978 Ks. Paweł Stobrawa był wikariuszem parafii Św. Mikołaja w Pyskowicach, której proboszczem był wtedy ksiądz August Duffek.

W latach 1978–1980 pełnił posługę wikariusza w parafii Św. Katarzyny w Toszku - proboszcz ksiądz Gerard Wenzel.

W latach 1980 do 1986 r. został ustanowiony dyrektorem ds. Administracyjno-Gospodarczych w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, a w latach od 1986 do 1991 r. pełnił funkcję wicerektora tegoż seminarium.

W 1991 r. został mianowany proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Był dziekanem dekanatu opolskiego i dziekanem rejonowym.

W 2000 r. otrzymał tytuł kapelana Jego Świątobliwości (prałata).

16 kwietnia 2003 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji opolskiej i biskupem tytularnym Eca.

Sakrę biskupią przyjął 14 maja 2003 r. w Opolu. Głównym konsekratorem był Arcybiskup Alfons Nossol, a współkonsekratorami byli Bp Jan Bagiński i Bp Jan Kopiec.

Fotokopia oryginału Bulli Papieskiej jaką otrzymał Ks. Bp Paweł Stobrawa z rąk papieża Jana Pawła II

Informacja o nominacji biskupiej ukazała się m.in. w Wiadomościach Urzędowych Diecezji Opolskiej nr 6 z 2003 roku

Sakrę Biskupią ksiądz prałat przyjął 14 maja 2003 roku w parafii Św. Piotra i Pawła w Opolu.

Foto: Archiwum rodzinne, autor nieznany
Foto: Archiwum rodzinne, autor nieznany

Następnie, 24 maja 2003 roku w Zborowskiem, ksiądz biskup odprawił swoje prymicje biskupie – uroczystą Mszę świętą pontyfikalną, w swojej rodzinnej parafii.

Foto: Mirosław Dedyk
Foto: Mirosław Dedyk
Foto: Mirosław Dedyk
Foto: Mirosław Dedyk

Podczas gromadzenia materiałów do tego opracowania, zetknęliśmy się z kilkoma nowymi dla nas pojęciami, nazwami, opisem insygniów biskupich. Poprosiliśmy naszego zacnego parafianina o zgodę na wykonanie zdjęć i pomoc w wykonaniu opisu. Dziękując tą drogą Ks. Biskupowi Pawłowi Stobrawie za wszystko, przedstawiamy zebrany materiał poniżej.

W Bulli Papieża Jana Pawła II czytamy: „mianujemy Cię Biskupem Tytularnym ECA”. Sam zwrot Bulla oznacza list lub dokument papieski. Od XV wieku tym mianem określano ważniejsze dokumenty wystawiane przez papieża takie jak np. decyzje kanonizacyjne, dyspensy, nominacje. Właśnie taką Bullę otrzymał od papieża nasz Parafianin, która wyniosła Go do godności biskupa. Każdy Biskup wraz z nominacją otrzymuje jakąś stolicę dla siebie. Biskup diecezjalny ma swoją stolicę swojej diecezji. Biskup pomocniczy ma tzw. stolicę tytularną. Jest nią najczęściej jakaś starożytna miejscowość, która kiedyś była stolicą biskupią, ale obecnie już nią nie jest. Biskup Paweł Stobrawa wraz z nominacją na biskupa pomocniczego diecezji opolskiej otrzymał jako stolicę tytularną ECA.

ECA – to historyczna diecezja, (nie istniejąca obecnie) znajdująca się w południowo- wschodniej części Półwyspu Apenińskiego (Włoch) wzdłuż wybrzeży Adriatyku. W prowincji Apulia z obecną stolicą w Bari i niezupełne pokrywająca się z obecnymi granicami diecezjalnymi i prowincjalnymi.

Foto: maps.google.pl

Insygnia Biskupie

Pontyfikalia to oznaki władzy biskupiej, jaka została biskupowi nadana przez papieża. Niegdyś nadanie godności biskupiej było połączone z wręczeniem insygniów biskupich (określamy to mianem inwestytura). Teraz wydarzenia te mogą nastąpić w innym czasie. W XIII wieku, gdy w Europie między cesarzem a papieżem zaistniał spór o inwestyturę, przez pewien czas godność biskupia nadawał władca świecki (cesarz). Jednak po konkordacie wormackim w 1222 r. przywilej inwestytury przysługuje już tylko papieżowi. Zasadniczo do insygniów biskupich zaliczamy: mitrę, pastorał, pektorał, pierścień oraz piuskę. Konstytucja o liturgii na temat insygniów biskupów wypowiada się: "Wypada, aby noszenie oznak pontyfikalnych było zastrzeżone dla tych duchownych, którzy otrzymali święcenia biskupie lub posiadają jakieś szczególne jurysdykcje".

Mitra (widok z tyłu) Ks. Bpa Pawła Stobrawy Foto: SEGETH.NET
Mitra

Nakrycie głowy biskupa podczas liturgii. Oznacza znajomość Starego i Nowego Testamentu oraz obowiązek dążenia do świętości, aby osiągnąć niewiędnący wieniec chwały w niebie.

Mitra (widok z przodu) Ks. Bpa Pawła Stobrawy Foto: SEGETH.NET
Pierścień Biskupi

Wyświęcony biskup otrzymuje pierścień na serdeczny palec prawej ręki, który wskazuje na jego wierność Kościołowi i zachowanie nienaruszonej wiary.

Pierścień Ks. Bpa Pawła Stobrawy Foto: SEGETH.NET
Pierścień Ks. Bpa Pawła Stobrawy Foto: SEGETH.NET
Piuska

To nakrycie głowy w formie małej czapeczki. Jest znakiem godności kościelnej.

Piuska Ks. Bpa Pawła Stobrawy Foto: SEGETH.NET
Pektorał

Krzyż noszony na piersiach, zawieszony na łańcuchu. winien każdego dnia przypominać biskupowi, aby zgodnie z nauką Pana Jezusa brał swój codzienny krzyż i naśladował Tego, którego uobecnia.

Pektorał Ks. Bpa Pawła Stobrawy Foto: SEGETH.NET
Pastorał

Znak urzędu pasterskiego posługiwania w Kościele i czuwania nad całą owczarnią i kierowania Kościołem Bożym.

Pastorał Ks. Bpa Pawła Stobrawy Foto: SEGETH.NET

Herb Biskupa Pawła Stobrawy

Jako zawołanie biskupie przyjął słowa: "Zawierzyłem miłości". W herbie umieścił apostołów Piotra i Pawła, co ma podkreślać jego przywiązanie do dotychczasowej parafii. św. Piotra i Pawła w Opolu.

Literatura:

  1. Strona internetowa Diecezji Opolskiej - www.diecezja.opole.pl
  2. Strona internetowa parafii Św. Piotra i Pawła Opole - pip.opole.pl
  3. Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej nr 6 czerwiec rocznik LVIII
  4. Ziemia Lubliniecka - Magazyn Społeczno-kulturalny nr 2/2012
  5. Wikipedia.pl
  6. maps.google.pl